รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2563 23/08/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1ประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปี 2563 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุการแพทย์ 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุการแพทย์ประเภทสิ้นเปลือง 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุทันตกรรม 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุยา 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุสำนักงาน 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร เผยแพร่แผนวัสดุงานบ้านงานครัว 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร โครงการ 5000 บาท ขึ้นไป 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2563 11/12/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1ประจำเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2020 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
ทดสอบ ทดสอบ 10/03/2020 admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 15 entries