ระบบสารสนเทศ

งานระบาดวิทยา/โรคติดต่อ

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ส.ค.2565

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2562

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2561

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2560

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2559

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2558

สถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส(COVID-19)

ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโคโรนาไวรัส(COVID-19)สสจ.อย

สถานการณ์โรค สำนักระบาด

 

สถานการณ์ไข้ซิก้า(Zika)

สถานการณ์โรคอีโบล่า

สถานการณ์โรคเมอร์ส

วีดีโอความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก

แผ่นพับ โรคไข้หวัดใหญ่

คู่มือ คนเลี้ยงสุนัข

ปฏิทิน

October 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สถิติการใช้งาน

Today24
Yesterday52
This week159
This month219
Total72015

Visitor IP : 3.237.27.159 Visitor Info : Unknown - Unknown วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2565 11:02

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online
Powered by CoalaWeb

ITA 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ปีงบประมาณ 2565

Update ล่าสุด    24 ธันวาคม 2564

ITA โรงพยาบาลผักไห่

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง 

  1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)

  1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

  1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

  2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

  2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

  2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย

  1.2 นโยบายของผู้บริหาร

  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

     - กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

     - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ์

     - ระเบียบการบริจาคกระทรวงสาธารณสุขปี2561

     - ระเบียบการลาข้าราชการพลเรือน

  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย

  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

  2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

  7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน

  10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

  12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

     - ขอบเขตความรับผิดชอบงานผู้ป่วยใน

     - ขอบเขตความรับผิดชอบงานห้องคลอด

     - ขอบเขตความรับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

     - คู่มือบริหารกลุ่มการรพ.ผักไห่

  14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

  15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ไตรมาสที่ 4 

     - รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียนการทุจริต

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

  17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

     - อนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี2565

     - อนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2565

     - อนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์(สิ้นเปลือง)ปี2565

     - อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี2565

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

     - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม2564

     - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน2564

     - ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อประจำปี

  17.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

     - 1.ตุลาคม

     - 2.พฤศจิกายน

     - 3.ธันวาคม

     - 4.มกราคม

     - 5.กุมภาพันธ์

     - 6.มีนาคม

     - 7.เมษายน

     - 8.พฤษภาคม

     - 9.มิถุนายน

     - 10.กรกฎาคม

     - 11.สิงหาคม

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการ ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

  4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

     - บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4

  2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

     - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส2)

     - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส3)

     - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส4)

  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

     - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส3)

     - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส4)

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

  1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไตรมาสที่ 1 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2564

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564

     - ตุลาคม 2564

     - พฤศจิกายน 2564

     - ธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม2564

     - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน2564

     - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2564

ไตรมาสที่ 2 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2565

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2565

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565

     - มกราคม2565

     - กุมภาพันธ์2565

     - มีนาคม2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม2565

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์2565

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้ดจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม2565

ไตรมาสที่ 3 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2565

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม2565

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565

     - เมษายน2565

     - พฤษภาคม2565

     - มิถุนายน2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน2565

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม2565

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน2565

ไตรมาสที่ 4 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2565

     - บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565

     - กรกฎาคม2565

     - สิงหาคม2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม2565

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม2565

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2565

  1.2มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ2565

  1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

  2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ2565

  2.2มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ2565

  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรผลสัมฤทธ์ต่ำ  

  1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

  2.มีประกาศมาตรการ

  3.หลักฐานการประชุม

  4.หนังสือแจ้งเวียนมาตรการฯ

  5.แบบฟอร์ม

MOIT8 หน่วยงานการประะเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก  

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศระดับดี

  2.ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นดีมาก

  3.หลักฐานประกาศ

  4.แบบฟอร์ม

ไตรมาสที่ 3 (รอบ1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) 

  บันทึกข้อความลงนามในประกาศ

  ประกาศระดับดีเด่นและดีมาก

  หลักฐานประกาศ

  แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม 

  1.หนังสือเชิญรพ.สสอ.เข้าร่วมโครงการอบรม

     - บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

     - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อน

  2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

  3.สรุปผลการจัดประชุมโครงการ

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  

  1.คู่มือข้อร้องเรียนร.พ.ผักไห่

  2.คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  3.ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน

  4.แบบฟอร์ม

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติ 

  1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

  2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

  3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

  3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4 

  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตรอบ12 เดือน

  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

MOIT12  

MOIT13 กำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

  2ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

  3หนังสือแจ้งเวียน

  4.แบบฟอร์ม

ไตรมาสที่ 4 

  รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

  แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามไตรมาส 4

  แบบฟอร์มาขอเผยแพร่

MOIT14 การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์  

  1.บันทึกข้อความลงนาม

  2.ประกาศแนวทางเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขายยา

  3.หนังสือแจ้งเวียน

  4.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  5.โรงพยาบาลผักไห่

  6.แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT15 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการ  

  1.บันทึกข้อความเสนอพิจารณา

  2.แนวทางการยืมพัสดุ

  3.แนวทางการยืมพัสดุ

  4.หนังสือแจ้งเวียน

  5.แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม  

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

     - แบบฟอร์ม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

     - บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

     - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

     - แบบฟอร์ม

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - รายงานเสนอผู้บริหาร

     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ6เดือน

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.แนผปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

     - รายงานเสนอผู้บริหาร

     - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน

     - แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4 

     - รายงานผลการกำกับติดตามรอบ12เดือน

     - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม(รอบ12เดือน)

     - แบบฟอร์มขอเผยแพร่

MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี  

  1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม

  2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน2565

  3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

  4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

  5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดทำความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มชมรมSTRONG  

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ชมรม STRONG

     - แนวทางการดำเนินกิจกรรม STRONG

     - รายชื่อสมาชิกของชมรมSTRONG

     - กิจกรรมการดำเนินงานชองชมรมSTRONG

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่

  บันทึกข้อความลงนาม

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT20 การรายงานผลการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรหรือรับของขวัญ ปี 2565  

  บันทึกข้อความการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

มีรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากระบบMSRS

     -บันทึกข้อความ

     -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4 

     -รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญปี2565(รอบ12เดือน)

     -รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญผ่านระบบstopcorrupition

     -แบบฟอร์มเผยแพร่่

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

  หนังสือเชิญรพ.สสอ.เข้าร่วมโครงการอบรม

     -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

     -โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อน

  2.รายชื่อผู้เข้าร่วใโครงการอบรม

  3.สรุปผลการจัดประชุมโครงการ

MOIT22 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

  ประกาศเจตนารมณ์

มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     -ประกาศเจตนารมณ์

     -ประกาศเจตนารมณ์การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

  มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุเวลาสุถานที่จัด

  แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT23 หน่วยงานมีนโนบายแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน  

  บันทึกข้อความลงนาม

  ประกาศเจตนารมณ์

  คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน

  บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ไตรมาสที่ 4 

     -รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ(ไตรมาส4)

     -แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผ่านระบบgoogle from

     -แบบฟอร์มาประกาศเผยพร่

 

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง